Tags

ก่อนจะเป็นพระศรีอาริย์

(1/1)

NaRaYa:

ก่อนจะเป็นพระศรีอาริย์

พระศรีอริยเมตไตรย
อรรถแห่ง “พระศรีอริยเมตไตรย”
ชื่อว่า “ศรี”                  เพราะอรรถะว่า     “ประเสริฐ”
ชื่อว่า  “อริยะ”            เพราะอรรถะว่า      “โสดาบัน”
ชื่อว่า “เมตไตรยะ”    เพราะอรรถะว่า       “มาดา”

พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงมีความหมายว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงประสูติจากครรภ์แห่งพุทธมารดา  ผู้ทรงบรรลุแล้วซึ่งโสดาบันอันอิรยะประเสริฐ”

พุทธมารดานั้นคือ  สิริมหามายาเทพบุตร  ผู้ทรงตั้งพระทัยปรารถนา  ขอให้ได้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพุทธมารดาแห่งพระมหาโพธิสัตว์ ๕ พระองค์  ในภัทรกัปนี้

ภัทรกัป  คือกัปที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕ พระองค์  ซึ่งเป็นมหากัปในโลกปัจจุบัน โดยที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้ว ๔ พระองค์  คือ
๑   พระกกุสันธะสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงมีพระวรกายสูงสี่สิบศอก  พระรัศมีจากพระวรกายแผ่ซ่านไปสิบสองโยชน์  ทรงมีพระชนมายุสี่หมื่นปี
๒   พระโกนาคมนะสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงมีพระวรกายสูงยี่สิบศอก  ทรงมีพระชนมายุสองหมื่นปี
๓   พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงมีพระวรกายสูงยี่สิบศอก  ทรงมีพระชนมายุสองหมื่นปี
๔   พระศรีศากมุนีโคตรมะสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระวรกายสิบแปดศอก  ทรงมีพระชนมายุแปดสิบปี
๕   พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงมีฤทธิ์มาก  ทรงมีพระวรกายแปดสิบแปดศอก  ทรงมีพระชนมายุแปดหมื่นปี และทรงมีไม้กากะทิงเป็นมหาโพธิ์

พระโพธิสัตว์ ๓ ประเภท
๑   อุคฆฏิตัญญูโพธิสัตว์

เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีปัญญามาก  สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้โดยเร็วพลันทันที  เพราะพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ได้สร้างบารมีชนิดที่มีปัญญามาก แต่มีศรัทธาน้อย
อุคฆฏิตัญญูโพธิสัตว์  จึงใช้เวลาทั้งหมดนับแต่เริ่มสร้างบารมีจนกระทั่งอบรมอินทรีย์เต็มเปี่ยมได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า  น้อยกว่าพระโพธิสัตว์ประเภทอื่นใช้เวลา ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป  เป็น พระปัญญาธิกพุทะเจ้า
พระพุทธเจ้าศรีศากยมุนีโคตม  พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงเป็นพระพุทธเจ้าประเภทนี้
(ความยาวนานของ ๑ อสงไขย  อุปมามีเทวดาองค์หนึ่งที่มีความสามารถในการนับเม็ดฝนทุกเม็ด  ที่ตกลงมาโดยไม่หยุดเลยตลอดเวลา ๓ ปี  จำนวนเม็ดฝนที่เทวดานับได้ทั้งหมดนั้นก็คือ ระยะเวลาของ ๑ อสงไขย (ความจริงแล้ว อสงไขยแปลว่า นับ ไม่ได้)
ส่วนระยะเวลา ๑ มหากัปั  อุปมาว่ามีนางฟ้าองค์หนึ่งได้ใช้ผ้าแพรบางลูบภูเขาลูกหนึ่งที่สูง ๑ โยชน์ (๑๖ กิโลเมตร)กว้าง ๑ โยชน์ (๑๖ กิโลเมตร)  โดยนางฟ้าจะลูบจากยอดเขาถึงตีนเขา ๑ ครั้งในทุก ๑๐๐ ปี จนกระทั่งภูเขากลายเป็นพื้นราบ)


๒   วิปจิตัญญูโพธิสัตว์

เป็นพระโพธิสัตว์มีปัญญาปานกลาง สามารถตรัสรู้สัทธรรมได้โดยไม่ช้าไม่เร็ว  เพราะพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ได้สร้างสมบารมีชนิดที่มีศรัทธามาก  แต่มีปัญญาปานกลาง
วิปจิตัญญูโพธิสัตว์  พระองค์ทรงใช้เวลานับแต่เริ่มสร้างบารมีจนกระทั่งอบรมอินทรีย์เต็มเปี่ยมสามารถตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าถึง ๔๐ อสงไขยแสนมหากัปเรียกว่า  พระสัทธาธิกพุทธเจ้า

๓   เนยยโพธิสัตว์

เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีปัญญาหย่อนกว่า  ๒ ประเภทแรก  จึงสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้ช้ากว่า  โดยพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ได้สร้างสมบารมีชนิดมีความเพียรมาก  แต่มีพระปัญญาน้อย
เนยยโพธิสัตว์  พระองค์ใช้เวลาทั้งหมดนับแต่เริ่มสร้างบารมีจนกระทั่งอบรมอินทร์จนเต็มเปี่ยม  จนสามารถตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าถึง ๘๐  อสงไขยแสนมหากัป  เรียกว่า พระวิริยาธิกพุทธเจ้า
โดยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป  ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้  คือ  พระพุทธเจ้าศรีอาริยเมตไตรย  เป็นพระพุทธเจ้าประเภทนี้  พระองค์ท่านจะมีพระชนม์มายุยืนยาวถึง ๘๐,๐๐๐ ปี  และสามารถช่วยเหลือมนุษย์โลกให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็นจำนวนมากมายมหาศาล

ช่วงเวลาการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า

ช่วงเวลาที่ ๑  ตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ
ผู้ปรารถนาพุทธภูมิจะต้องใช้เวลาในการสร้างบารมี  คือ  การตั้งจิตปรารถนาอย่างแรงกล้าขึ้นในใจตนเองว่า  ท่านจะขอตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในทุกๆ ภพชาติที่พระโพธิสัตว์ได้เกิดมา  ไม่ว่าต้องเกิดมาในสุคติภูมิหรือทุคติภูมิ  เพี่อปรารถนาช่วยเหลือมนุษย์ในอนาคตกาลให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ  ดังนี้คือ
พระโพธิสัตว์ที่ปัญญามาก  ใช้เวลาสร้างบารมี  ๗  อสงไขย
พระโพธิสัตว์ที่มีศรัทธามาก  ใช้เวลาสร้างบารมี  ๑๔  อสงไขย
พระโพธิสัตว์ที่มีวิริยะมาก  ใช้เวลาสร้างบารมี  ๒๘  อสงไขย

ในอดีตกาลเมื่อ ๘๐ อสงไขยกับแสนมหากัลป์ที่ผ่านมานี้  พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย  ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาพุทธภูมิ  เพื่อจะขอตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไป

ช่วงเวลาที่ ๒  กล่าวคำปรารถนาพุทธภูมิต่อหน้าพระพุทธรูป

พระโพธิสัตว์  ได้กล่าวคำปรารถนาพุทธภูมิต่อหน้าพระ พุทธรูป  ในทุกๆ ภพชาติที่ท่านได้เกิดมา ดังนี้

“ข้าพเจ้า  ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูป  ขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้า เพื่อที่ข้าพเจ้าจะช่วยสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏด้วยเถิด”
พระโพธิสัตว์ยังต้องใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีในช่วงที่ ๒ นี้ อีก คือ

พระโพธิสัตว์ที่มีปัญญามาก   ใช้เวลาสร้างบารมี  ๙  อสงไขย
พระโพธิสัตว์ที่มีศรัทธามาก   ใช้เวลาสร้างบารมี  ๑๘  อสงไขย
พระโพธิสัตว์ที่มีวิริยะมาก  ใช้เวลาสร้างบารมี  ๓๖  อสงไขย

อดีตกาลเมื่อ  ๕๒  อสงไขยกับแสนมหากัลป์ที่ผ่านมานี้  พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย  ได้กล่าวคำปรารถนาพุทธภูมิต่อหน้าพระพุทธรูป  ในทุกๆภพชาติที่พระองค์ได้เกิดมา

ช่วงเวลาที่ ๓  ได้รับพุทธพยากรณ์

ในชาติหนึ่งชาติใด  พระโพธิสัตว์จะเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมีพระชนม์ชีพอยู่  พระโพธิสัตว์ยังมีโอกาสเข้าเฝ้าและได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่า  พระองค์จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าได้ในอนาคตกาลข้างหน้า
พระโพธิสัตว์  ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีในขั้นตอนที่ ๓  คือ
พระโพธิสัตว์ที่มีปัญญามาก  ใช้เวลาสร้างบารมี  ๔  อสงไขยแสนมหากัป
พระโพธิสัตว์ที่มีศรัทธามาก  ใช้เวลาสร้างบารมี ๘  อสงไขยแสนมหากัป
พระโพธิสัตว์ทีความเพียรมาก  ใช้เวลาสร้างบารมี ๑๖ อสงไขยแสนมหากัป

ในอดีตกาลเมื่อ ๑๖ อสงไขยกับแสนมหากัลป์ที่ผ่านมา  พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริยเมตไตรย  ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ครั้นแรกจากสมเด็จพระมหุตตะสัมพุทธเจ้า  ว่าจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕  แห่งภัทรกัปนี้  พระองค์จึงได้ป็น พระนิยตโพธิสัตว์

พระนิยตโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ทั้ง ๓ ประเภท  เมื่อได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้ว  จะเรียกว่าเป็นนิยตโพธิสัตว์  แปลว่า  แน่นอนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  แต่ถ้าไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว  จะเรียกว่า  อนิยตโพธิสัตว์  เพราะยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าหรือไม่ก็ได้  แต่อาจได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  หรือพระสาวก

บุญรักษา:

อนุโมทนาสาธุครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Administrator l Global Moderator l Moderator l กลุ่มชมรมพระศรีอริยเมตไตรย์ l ทีมกองทุนพระศรีอารย์ l ผู้สนับสนุนเว็บพระศรีอารย์ l ทีมงานเว็บพระศรีอารย์ l ทีมงาน DJธรรมะ l สมาชิก l Postสูงสุด แบ่งปัน Share
Copyright (c) 2006-2011
พระศรีอาริย์ l พระศรีอริยเมตไตรย l maitreya l Sitemap