Tags
ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(1/1)
suchada:

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ที่ ๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐  น.


คำสั่ง :  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วกากบาทลงในช่องของข้อที่ต้องการในกระดาษคำตอบให้เวลา ๕๐ นาที (๑๐๐  คะแนน)
๑.ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศอินเดีย ?
ก.พายัพ                                   ข.อีสาน
ค.หรดี                                      ง.อาคเนย์
ตอบ ง

๒.มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ?
ก.แสวงหาความเจริญ                   ข.แสวงหาความรู้
ค.มีถิ่นอาศัยอยู่เดิม                        ง.มีการแสวงหาที่อยู่
ตอบ ค

๓.หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับข้อใด ?
ก.มัชฌิมชนบท                             ข.มัธยมชนบท
ค.ปัจฉิมชนบท                              ง.ปัจจันตชนบท
ตอบ ง

๔.ผู้ทำการค้าขาย หมายถึงบุคคลจำพวกใด ?
ก.กษัตริย์                                      ข.พราหมณ์
ค.แพศย์                                         ง.ศูทร
ตอบ ค

๕.คนจันฑาล เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ก.พ่อแม่วรรณะเดียวกัน                             ข.พ่อแม่คนละวรรณะ
ค.พ่อแม่ตระกูลเดียวกัน                              ง.พ่อแม่คนละตระกูล
ตอบ ข

๖.นครกบิลพัสดุ์เกี่ยวพันเป็นพิเศษกับนครใด ?
ก.นครเทวทหะ                                            ข.นครสาวัตถี
ค.นครพาราณสี                                             ง.นครปาวา
ตอบ ก

๗.พระราชวงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือวงศ์ใด ?
ก.โกลิยวงศ์                                      ข.ศากยวงศ์
ค.สุริยวงศ์                                         ง.อาทิตยวงศ์
ตอบ ข

๘.กษัตริย์ผู้เป็นญาติของพระพุทธเจ้า คือใคร ?
ก.พระเจ้าสีหหนุ                             ข.พระเจ้าพิมพิสาร
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล                   ง.พระเจ้าอโศกมหาราช
ตอบ ก

๙.ผู้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าสีหหนุ คือใคร ?
ก.พระเจ้าอัญชนะ                           ข.พระเจ้าชยเสนะ
ค.พระเจ้าสุทโธทนะ                        ง.พระเจ้าสุปปพุทธะ
ตอบ ข

๑๐.เมื่ออสิตดาบสเห็นพระราชกุมารต้องตามมหาบุรุษลักษณะแล้ว แสดงอาการอย่างไร  ?
ก.ลุกขึ้นกราบ                  ข.ทำนายลักษณะ
ค.ถวายตัวเป็นข้า             ง.อธิษฐานบวชตาม
ตอบ ก


๑๑.เมื่อพระกุมารประสูติได้กี่วัน จึงทำพิธีขนานพระนาม ?
ก.๔  วัน                            ข.๕ วัน
ค.๖ วัน                              ง.๗ วัน
ตอบ ข


๑๒.พระสิทธัตถกุมาร เสด็ดอยู่ครองฆราวาสตราบชนมายุเท่าไร ?
ก.๒๘  พรรษา                        ข.๒๙ พรรษา
ค.๓๕ พรราา                          ง.๓๖ พรรษา
ตอบ ข


๑๓.การโกนผมของคนในสมัยพุทธกาล บ่งถึงเป็นคนเช่นไร  ?
ก.มีทุกข์                                  ข.พ้นทุกข์
ค.จัญไร                                 ง.นักโทษ
ตอบ ค


๑๔.พระมหาบุรุษทรงศึกษาจบสมาบัติ ๘ จากสำนักใคร  ?
ก.กาฬเทวิลดาบส                      ข.อุทกดาบส
ค.อสิตดาบส                              ง.อาฬารดาบส
ตอบ ข


๑๕.พระมหาบุรุษพิจารณาเห็นอะไร จึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ?
ก.อุปมา ๓  ข้อ                           ข.พิณ ๓ สาย
ค.ดอกบัว ๓  เหล่า                     ง.ความเมา ๓
ตอบ ก


๑๖.ไม้แห้งที่ไกลจากน้ำ วางไว้บนบก บุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้  หมายถึงผู้เช่นไร ?
ก.ควรออกบวชได้                      ข.ไม่ควรออกบวช
ค.ควรจะตรัสรู้ได้                       ง.ไม่ควรจะตรัสรู้ได้
ตอบ ค


๑๗.สาเหตุที่ปัญจวัคคีย์ออกบวช เฝ้าตามปรนนิบัติพระมหาบุรุษตรงกับข้อใด  ?
ก.ตอบแทนคุณ                          ข.เชื่อมั่นในตำรา
ค.คำสั่งอาจารย์                          ง.ต้องการบรรลุตาม
ตอบ ง


๑๘.นางสุชาดาเห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งอยู่ สำคัญว่าใคร  ?
ก.เทวดา                                    ข.ท้าวสักกะ
ค.พระอินทร์                              ง.ท้าวมหาราช
ตอบ  ก


๑๙.ขณะฝนตกพรำเจือด้วยลมหนาว ๗ วัน เสด็จประทับที่ใด  ?
ก.ต้นมหาโพธิ                             ข.ต้นไทร
ค.ต้นจิก                                    ง.ต้นเกตุ
ตอบ ค


๒๐.ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกสิ้น ๗ วัน ณ สถานที่ไหน  ?
ก.อนิมิสเจดีย์                               ข.รัตนจงกรมเจดีย์
ค.บริโภคเจดีย์                             ง.รัตนฆรเจดีย์
ตอบ ง


๒๑.บุคคลจะรู้ทั่วถึงธรรม ทรงเปรียบด้วยดอกบัวกี่เหล่า ?
ก.๒  เหล่า                          ข.๓ เหล่า
ค.๔ เหล่า                           ง.๕ เหล่า
ตอบ ข


๒๒.ใครถามว่า ท่านมักมากเสียแล้ว ไฉนถึงบรรลุธรรมได้  ?
ก.สัตตรสวัคคีย์                      ข.ฉัพพัคคีย์
ค.ปัญจวัคคีย์                         ง.ภัททวัคคีย์
ตอบ ค


๒๓.ธรรมให้เกิดทุกข์แก่ผู้ทำ ไม่ทำให้เป็นอริยะ คือข้อใด  ?
ก.อัตตกิลมถานุโยค                      ข.กามสุขัลลิกานุโยค
ค.ภาวนานุโยค                             ง.ชาคริยานุโยค
ตอบ ก


๒๔.ทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ได้แก่ข้อใด  ?
ก.กามสุขัลลิกานุโยค                            ข.อัตตกิลมถานุโยค
ค.อริยสัจธรรม ๔                                ง.อริยมรรค  ๘
ตอบ ง


๒๕.โกณฑัญญะได้นามนำหน้าว่า อัญญาสิ เพราะเหตุไร  ?
ก.พระศาสดาประทาน                           ข.ได้ดวงตาเห็นธรรม
ค.เป็นพยานการตรัสรู้                          ง.ให้ถูกต้องตามทักษา
ตอบ ข

๒๖.พระพุทธเจ้า ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ใคร  ?
ก.สหายพระยสะ                                 ข.ชฎิล ๓  พี่น้อง
ค.ปัญจวัคีย์                                          ง.ภัททวัคคีย์
ตอบ ค

๒๗.ผู้ใด เป็นสหายของพระยสะ  ?
ก.พระอัสสชิ                                           ข.พระนทีกัสสปะ
ค.พระอุบาลี                                           ง.พระสุพาหุ
ตอบ  ง

๒๘.พระสาวกที่ไปประกาศศาสนาครั้งแรก มีอุปสรรคอย่างไร  ?
ก.ทางทุรกันดาร                                      ข.ขาดแคลนอาหาร
ค.ให้การอุปสมบทไม่ได้                         ง.ไม่มีผู้ตัดสินอธิกรณ์
ตอบ ค

๒๙.ใครกล่าวว่า ท่านถึงแสวงหาหญิงหรือหาตนดีกว่า  ?
ก.พระศาสดา                                          ข.พระสารีบุตร
ค.พระอัสสชิ                                           ง.พระมหากัสสปะ
ตอบ ก

๓๐.กรุงราชคฤห์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นใด  ?
ก.โกศล                                                      ข.มคธ
ค.ลิจฉวี                                                      ง.วัชชี
ตอบ ข


๓๑.ใครกล่าวว่า พระองค์เป็ฯศาสดา ข้าพระองค์เป็นสาวก  ?
ก.พระยสะ                                                 ข.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค.พระอัสสชิ                                              ง.พระอุรุเวลากัสสปะ
ตอบ ง


๓๒.พระสารีบุตร บรรลุพระอรหัตในอิริยาบถใด  ?
ก.นั่งสมาธิ                                                 ข.เดินจงกรม
ค.พิจารณาพยับแดด                                 ง.นั่งถวายงานพัด
ตอบ ง

๓๓.ใครเป็นพระราชาครองกรุงราชคฤห์  ?
ก.พระเจ้าสุทโธทนะ                                     ข.พระเจ้าอัญชนะ
ค.พระเจ้าพิมพิสาร                                        ง.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ตอบ ค

๓๔.อนาถปิณฑิกาเศรษฐี เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่เมืองใด  ?
ก.พาราณสี                                                     ข.สาวัตถี
ค.ราชคฤห์                                                       ง.เวสาลี
ตอบ ค

๓๕.เราจักไม่ละสติไปในกาย  คือจักพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนใคร  ?
ก.พระอุรุเวลากัสสปะ                                   ข.พระสารีบุตร
ค.พระมหากัสสปะ                                        ง.พระโมคคัลลานะ
ตอบ  ค๓๖.การประทานอุปสมบทคราวแรกที่แคว้นมคธ มีคนติเตียนว่า  เป็นไปเพื่ออะไร  ?
ก.ความเห็นแก่ตัว                                                     ข.ประโยชน์ตนเอง
ค.ความขาดแห่งสกุล                                               ง.ความตัดญาติ
ตอบ  ค๓๗.พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ที่ไหน  ?
ก.วัดเชตวัน                                                                  ข.วัดเวฬุวัน
ค.ป่ามหาวัน                                                                  ง.วัดอัมพวัน
ตอบ ข๓๘.ข้อใด ไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล  ?
ก.สถานที่ประสูติ                                                          ข.สถานที่บรรพชา
ค.สถานที่ตรัสรู้                                                             ง.สถานที่ปรินิพพาน
ตอบ ข

๓๙.ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  ?
ก.พระอนุรุทธะ                                                             ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอานนท์                                                               ง.โทณพราหมณ์
ตอบ ง๔๐.ปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมกี่องค์  ?
ก.๓๐๐  องค์                                                                    ข.๔๐๐  องค์
ค.๕๐๐  องค์                                                                    ง.๗๐๐  องค์
ตอบ ค


ศาสนพิธี
 
๔๑.หลักการทำบุญ ๓ อย่าง  ทำให้เกิดพิธีกรรมอันเป็นแบบแผนเดียวกันเรียกว่าอะไร  ?
ก.กุศลพิธี                                                                      ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี                                                                       ง.ศาสนพิธี
ตอบ ง


๔๒.พิธีกรรมที่ทำตนให้ฉลาดในการละชั่วทำดี  อบรมตนให้ดีงามตามหลักคำสอน เรียกว่าอะไร  ?
ก.ศาสนพิธี                                                                      ข.บุญพิธี
ค.กุศลพิธี                                                                         ง.ทานพิธี
ตอบ ค


๔๓.การรักษาศีล ๘ สำหรับอุบาสกอุบาสิกา เรียกว่าอะไร  ?
ก.อุโบสถกรรม                                                                ข.อุโบสถศีล
ค.สามัคคีอุโบสถ                                                             ง.ปาริสุทธิอุโบสถ
ตอบ ข


๔๔.องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันใด  เป็นวันสากลโลก  ?
ก.วันวิสาขบูชา                                                                  ข.วันมาฆบูชา
ค.วันอัฐมีบูชา                                                                    ง.วันอาสาฬหาบูชา
ตอบ ก


๔๕.วันอัฏฐมีบูชา หมายถึงวันอะไร  ?
ก.วันขึ้น ๘  ค่ำ                                                                   ข.วันแสดงธรรม
ค.วันปรินิพพาน                                                                  ง.วันถวายพระเพลิง
ตอบ ง


๔๖.บุคคลผู้ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ คือใคร  ?
ก.อุบาสก                                                                             ข.อุบาสิกา
ค.ทายก                                                                                ง.ปฏิคาหก
ตอบ ค


๔๗.งานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่  นิยมนิมนต์พระจำนวนเท่าไร ?
ก.๔  รูป                                                                                 ข.๕ รูป
ค. ๙  รูป                                                                                 ง.๑๐ รูป
ตอบ ค


๔๘.การถวายทานตามกาล เช่น ถวายผ้ากฐิน เรียกว่าอะไร  ?
ก.สังฆทาน                                      ข.กาลทาน
ค.ปาฏิปุคคลิกทาน                        ง.อกาลทาน
ตอบ  ข


๔๙.การกราบที่พร้อมด้วยองค์ คือ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ เรียกว่าอะไร  ?
ก.อัษฎางคประดิษฐ์                          ข.อภิวาท
ค.เบญจางคประดิษฐ์                         ง.นมัสการ
ตอบ  ค


๕๐.พรหฺมา จ โลกาธิปติ สหมฺปติ......เป็นคำกล่าวอะไร  ?
ก.ชุมนุมเทวดา                                     ข.อาราธนาศีล
ค.อาราธนาพระปริตร                          ง.อาราธนาธรรม
ตอบ  ง
 

เฉลย โดย แผนกธรรมสนามหลวง
พิมพ์โดย พระมหาประดิษฐ์    ญาณฏฺฐายี

นำร่อง
ดัชนีข้อความ
Administrator l Global Moderator l Moderator l กลุ่มชมรมพระศรีอริยเมตไตรย์ l ทีมกองทุนพระศรีอารย์ l ผู้สนับสนุนเว็บพระศรีอารย์ l ทีมงานเว็บพระศรีอารย์ l ทีมงาน DJธรรมะ l สมาชิก l Postสูงสุด แบ่งปัน Share
Copyright (c) 2006-2011
พระศรีอาริย์ l พระศรีอริยเมตไตรย l maitreya l Sitemap